شوقي عبد الامير

ترجمه:  محمد الامين

۱

چه خواهي سوزاند
اگر آتشت
آبستن سيمرغ باشد

۲

چه
اگر با آتشت برخيزي
تا با دود بالا روي

۳

چه
اگر از سكوتت ديواري بنا كني
و اراده كني
از ديوارها بگذري

۴

بادبانها چه كنند
تا با باد ها ندوند

۵

باكدامين رنگ
مجهول را رنگ خواهي زد
اگر بر چهره ات فرود آمد

۶

چه اگر مرگت را گريستن بيآموزي

۷

به دهانت جه خواهي گفت
هنگام كه با صداي بلند
باتو گفتگو كند

۸

آيا كشتگان آينده را
ملت بناميم ؟