غسان زقطان

ترجمه: محمد الامين

پايان از آن ما نيست
پايان از آن كسي نيست

پايان سهم غريبه هايي است
كه بر تنه گاريها ديد به جهان نگشودند
هماناني كه در گرد وغبار راهها مي يابيمشان
آناني كه در قلب سايه ها
و فرشهاي پاره پاره .
زاده مي شوند

آناني كه مي خنديدند
هنگام كه زمين را شخم مي زديم
وجيبهايمان را پر از خاك مي كردند