عباس بيضون

ترجمه: محمد الأمين

عباس بيضونجنايتكاران اينجا دست به هي كاري نمي زنند جز قتل وكشتار
مي گوييم:فرشتگان رفتند وقاتلان كاري انجام نداده اند
مي گوييم :ريشه ها كمياب شدند وآموز گاران گريختند
رنج واقعي نيازي به ابزار الات ندارد
مثل زهري كه ازقصد وتصميم مستغني است
اما انديشه اي كه هنر سخن را ندارد
ما را از تاريخ جنايت بي خبر مي گذارد
از كرامت زخمگين نه خون بلكه خشونت مي تراود
محصول فراوان درد
همگان را در بر مي گيرد
قاتلان كاري را اينجا انجام نمي دهند
اما دردهليزهاي  سكوت
چيزي مبهم به خاك مي سبارند
 وتو مي داني
در زباني راز آميز
 گاهي
تنها يك واژه
 مي تواند گور باشد.