فاضل السلطاني
شاعر ومترجم عراقي

ترجمه محمد الأمين

شايد نخلهاي سربريده مرا خواهد شناخت
ودرختاني ديگر
وسنگواره ها نيز
مرا پرندگاني درود خواهند گفت
پنهان در لانه ها.
صبح بخير خواهم گفت
اينك منم انچنان كه بوده ام.
شايد مردگان مرا خواهند شناخت
انگاه از قبر برون خواهند جست
سلام!
اين كوچ دراز را در كجا گذراندي؟
گويي مرده اي بيش نيستي
زيرا انچنان هستي كه بوده اي
ايا در ان چدايي زندگي بر تو گذر نكرد؟
باز خواهم گشت
شاد قدم خواهم زد
مادرم مرا خواهد شناخت
وگياههاي روييده بر سنگ گور سبز خواهند شد
شب بخير خواهم گفت
اينك منم همانگونه كه بوده ام
كجاست پدرم؟
باز خواهم گشت تا شعرهايي را جمع اوري كنم كه روزي باد انها را
در كرانه رود پنهان كرده است
صبح بخير خواهم گفت به واژه ها
ايا تنهايي شاعر را به ياد مي اوريد؟
نوجواني پراكنده ام در كوچه ها بدست خواهم اورد
اي نوچواني كه بوده ام ايا مرا مي شناسي
ان پير مرد پشت سر تو كيست؟

شباهتي از من در او مي بينم
بر پيشانيش خطوطي اشنا وبر چهره اش چينهايي ناهمگون
در دستهايش موجهايي مضطرب
گويي كه چهره مرا نگاشته است
به آن درخت باز خواهم گشت
كه بر رود ايستاده است بى شاخه ودرخت
به او شب بخير خواهم
وبه خانه خواهم رفت
وانجا خواهم  كفت
جندين وجند مرك آيا از اين خانه گذر كرده است؟!
درختان به من درود خواهند گفت
درود سرشار خواهد شد
بيراهنم نمناك خواهد شد
شب بخير
اينك منم انچنان كه بوده ام
 
براستي كه مرده ام
كه در أن غربت مرا زندگيي نبود.
 
شايد مردگان مرا مي شناسند.
 رختان سربلند

اشاره: فاضل السلطاني در سال 1948 در بغداد ديده به جهان كشود
ادبيات انگليسي را در دانشكاه بغداد آموخت
ودر سال 1974 به مراكش سبس به الجزائر وسوريه سفر كرد
واز سال 1994مقيم شهر لندن است
واكنون عضو هيأت دبيره روزنامه معتبر الشرق الآوسط مي باشد
او" سالن رمانتيك رقص" اثر وليم تيفور
جشمهاي بسيار آبي" توني موريسون"وبركزيده اي از اشعار ميروسلاف هولوب
به اضافه اشعري از شاعران نامدار انگليسي را به عربي ترجمه كرده است
مجموعه اشعار السلطاني عبارتند از:
أشعار 1982
سرود بي بايان
آتش آبها