1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 
 

@

انها أسوار صغيرة
لكنها تكبر معنا
أحيانا تكبر أسرع منا
و غالبا تكبر علينا .

 

@@

They are low fences,
But grow up along with us.
Sometimes they grow up faster,
But they often overtop us.

 

@@@

Ce sont de petites murailles
mais elles grandissent avec nous
parfois plus vite que nous
souvent à nos dépens