1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 
 

@

من الأزرق المستمر
إلى الأزرق المستطيل
من الأزرق المستقر
إلى الأزرق المستحيل .

 

@@

From the perpetual blue,
To the elongating blue,
From the lasting blue,
to the impossible blue.

@@@

Du bleu ininterrompu
au rectangle du bleu
Du bleu stable
ou de l'impossible bleu