1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 
 

@

أزرق
رشيق و أزرق
يرقص و يحسن الدعابة
يستفزه الأطفال
لكي يذهب معهم إلى البيت
فيذهب .

 

@@

Blue,
Graceful and blue,
Dances and is playful.
When stirred up by children,
To go home with them
He goes.

@@@

bleu
agile et bleu
Il danse et sait se faire taquin
Les enfants le provoquent
pour qu'il aille avec eux à la maison
Et il les suit